SUTRAS DEL ZEN
Estos son los cantos de uso habitual en el CENTRE ZEN NALANDA. Cada dojo, según su tradición, tiene los suyos, aunque la gran mayoría son comunes para todos.

En primer lugar figuran los que se cantan a la finalización de Zazén, que son los de uso diario, y a continuación siguen otros, que se cantan según el caso o según la ceremonia que tenga lugar.

En la primera parte, se transcriben los cantos según la transliteración original del texto según se cantan. En la segunda parte se hallan las traducciones. Un punto negro significa toque de campana. Un triángulo, toque con la baqueta del través sobre la boca del gong. Un cuadrado, un toque con claqueta.

Gasshó!CANT DE SUTRES DE ZAZÉNMaka Hannya Haramita Shingyō 
摩訶般若波羅蜜多心経 
Sutra de la Perfecció de la Gran Saviesa (Sutra del Cor)

···▲ MAKA HANNYA HARAMITA SHINGYŌ ·

KAN JI ZAI BO SA
GYO JIN HAN-NYA HARAMITA JI
SHO KEN · GO ON KAI KU
DO I-SSAI KU YAKU
SHA RI SHI
SHIKI FU I KU
KU FU I SHIKI
SHIKI SOKU ZE KU
KU SOKU ZE SHIKI
JU SO GYO SHIKI
YAKU BU NYO ZE
SHA RI SHI
ZE SHO HO KU SO
FU SHO FU METSU
FU KU FU JO
FU ZO FU GEN
ZE KO KU CHU
MU SHIKI MU JU SO GYO SHIKI
MU GEN NI BI ZES-SHIN NI
MU SHIKI SHO KO MI SOKU HO
MU GEN KAI NAI SHI MU I SHIKI KAI
MU MU MYO YAKU MU MU MYO JIN
NAI SHI MU RO SHI
YAKU MU RO SHI JIN
MU KU SHU METSU DO
MU CHI YAKU MU TOKU
I MU SHO TOK-KO
BO DAI SAT-TA
E HAN-NYA HA RA MI TA · KO
SHIN MU KEI GE
MU KEI GE KO
MU U KU FU
ON RI IS-SAI TEN DO MU SO
KU GYO NE HAN
SAN ZE SHO BUTSU
E HAN-NYA HA RA MI TA · KO
TOKU A NOKU TA RA SAN MYAKU SAN BO DAI
KO CHI HAN-NYA HA RA MI TA
ZE DAI JIN SHU
ZE DAI MYO SHU
ZEMU JO SHU
ZE MU TO DO SHU
NO JO IS-SAI KU
SHIN JITSU FU KO
KO SETSU HAN-NYA HA RA MI TA SHU
SOKU SETSU SHU WATSU
GYA TEI GYA TEI
· HA RA GYA TEI
HARA SO GYA TEI
· BO JI SOWA KA

HAN-NYA SHIN GYO


Shigu seigan mon 四弘誓願文 
Els Quatre Grans Vots 

SHUJŌ MUHEN SEI GAN DO ·
BON-NO MUJIN SEI GAN DAN ·
HO MON MURYŌ SEI GAN GAKU ·
BUTSU DO MUJŌ SEI GAN JO 


Ekō 回向
Transferència de mèrit per a la realització de tots els éssers (MATÍ)

AOGI KOI NE GA WA KU WA 
SAMBO FUSHITE SHOKAN WO TARE TAMAE.
JORAI MAKA HANNYA HARAMITA SHINGYO WO 
FUJUTSU, ATSUMURU TOKORO NO KUDOKU WA ▲
DAI HON KYO SHU, HONSHI SHAKYA MUNI BUTSU, 
SHIN TAN SHOSO BODAI DARUMA DAIOSHO, 
SHUSSO EIHEI DOGEN DAIOSHO, 
KEIZAN JOKIN DAIOSHO,
KAKU KAKU REKIDAI NO DAIOSHO, 
NARABINI SHOMON KODO DAIOSHO, 
MOKUDO TAISEN DAIOSHO,
NO TAME KAMIJI ON NI MUKUI ·  HONJITSU [NOMBRE DEL TEMPLO]
NI SANZEN SEISHU ICHIDO NO KOFUKU WO
KINEN SEN KOTO WO.


Fuekō 普回向 
Transferència Universal de Mèrit (TARDA)

NEGAWA KU WA 
KO NO KU DOKU WO MOTTE, 
A MANE KU ISSAI NI OYOBOSHI, 
WARE RA TO SHU JŌ TO MINA TOMO NI 
BUTSU DŌ WO JŌ ZEN KOTO WO.


Ji Ho San Shi 十方三世
Sutra dels Budes de les deu direccions i els tres temps

· JI HO SAN SHI I SHI FU 
· SHI SON BU SA MO KO SA
· MO KO HO JA HO RO MI


***

CANT DE SUTRES DE PRESA DE REFUGI


Vandanā 
Salutació al Buda

NAMŌ TASSA BHAGAVATŌ ARAHATŌ SAMMĀ-SAMBUDDHASSA
(repetir tres vegades)


Tisarana
Els Tres Refugis

BUDDHAM SARANAM GACCHĀMI. 
DHAMMAM SARANAM GACCHĀMI. 
SANGHAM SARANAM GACCHĀMI. 
DUTIYAMPI BUDDHAM SARANAM GACCHĀMI. 
DUTIYAMPI DHAMMAM SARANAM GACCHĀMI. 
DUTIYAMPI SANGHAM SARANAM GACCHĀMI. 
TATIYAMPI BUDDHAM SARANAM GACCHĀMI. 
TATIYAMPI DHAMMAM SARANAM GACCHĀMI. 
TATIYAMPI SANGHAM SARANAM GACCHĀMI.


Pañcasīlāni 
Els Cinc Preceptes

PĀNĀTIPĀTĀ VERAMANI SIKKHĀPADAM SAMĀDIYĀMI. 
ADINNĀDĀNĀ VERAMANI SIKKHĀPADAM SAMĀDIYĀMI. 
KĀMESU MICCHĀCĀRĀ VERAMANI SIKKHĀPADAM SAMĀDIYĀMI. 
MUSĀVĀDĀ VERAMANI SIKKHĀPADAM SAMĀDIYĀMI. 
SURĀ MĒRAYA MAJJA PAMĀDATTHĀNĀ VERAMI SIKKHĀPADAM SAMĀDIYĀMI 

IMĀM PANCHA SILAM SAMĀDIYĀMA (repetir tres vegades)


Dedicació de Mèrits

IDAM ME SILAM MAGGA PHALA-NANASSA PACCAYO HOTU
APPAMADENA SAMPADETHA SADHU SADHU SADHU 


***


CANTS PER A ALTRES OCASIONS


Takkesa ge 搭袈裟偈 
Versos del Kesa 

DAI SAI GEDAP-PUKU 
MUSŌ FUKU DEN E 
HI BU NYORAI KYO 
KO DO SHOSHU JO


*


Buddha Vandana 
(Itipiso khata)
Ghata de les Nou Qualitats del Buda

ITI PI SO BHAGAVĀ-ARAHAM 
SAMMĀ SAMBUDDHO. 
VIJJĀ-KARANA SAMPANNO 
SUGATO LOKAVIDŪ 
ANUTTARO PURISSA-DHAMMA
SĀRATHI SATTHĀ 
DEWA-MANUSSĀNAM 
BUDDHO BHAGAVĀTI

*

Bhavantū sabba mangalam
Que per sempre sigueu beneïts

BHAVANTŪ SABBA MANGALAM 
RAKKHANTU SABBA DĒVATĀ
SABBA BUDDHĀ NUBHĀVĒNA 
SADĀ SOTTHĪ BHAVANTŪ TĒ

BHAVANTŪ SABBA MANGALAM 
RAKKHANTU SABBA DĒVATĀ
SABBA DHAMMĀ NUBHĀVĒNA 
SADĀ SOTTHĪ BHAVANTŪ TĒ

BHAVANTŪ SABBA MANGALAM 
RAKKHANTU SABBA DĒVATĀ
SABBA SANGHĀ NUBHĀVĒNA 
SADĀ SOTTHĪ BHAVANTŪ TĒ


 *

Gojūshichi butsu 五十七仏 
Els Cinquanta Set Budes o Oració dels Budes i els Patriarques

AOGI KOI NE GA WA KU WA 
SAMBO FUSHITE SHOKAN WO TARE TAMAE.
JŌRAI MAKA HANNYA HARAMITA SHINGYŌ WO 
FUJUTSU, ATSUMURU TOKORO NO KUDOKU WA ▲
 

BIBASHI BUTSU DAIOSHŌ
SHIKI BUTSU DAIOSHŌ
BISHAFU BUTSU DAIOSHŌ
KURUSŌN BUTSU DAIOSHŌ
KUNAGŌNMUNI BUTSU DAIOSHŌ
KASHŌ BUTSU DAIOSHŌ
SHAKAMUNI BUTSU DAIOSHŌ
MAKAKASHŌ DAIOSHŌ
ANANDA DAIOSHŌ
SHŌNAWASHU DAIOSHŌ
UBAKIKUTA DAIOSHŌ
DAITAKA DAIOSHŌ
MISHAKA DAIOSHŌ
BASHUMITTA DAIOSHŌ
BUTSUDANANDAI DAIOSHŌ
FUDAMITTA DAIOSHŌ
BARISHIBA DAIOSHŌ
FUNAYASHA DAIOSHŌ
ANABOTEI DAIOSHŌ
KABIMORA DAIOSHŌ
NAGYAHARAJUNA DAIOSHŌ
KANADAIBA DAIOSHŌ
RAGORATA DAIOSHŌ
SŌGYANANDAI DAIOSHŌ
KAYASHATA DAIOSHŌ
KUMORATA DAIOSHŌ
SHAYATA DAIOSHŌ
BASHUBANZU DAIOSHŌ
MANURA DAIOSHŌ
KAKUROKUNA DAIOSHŌ
SHISHIBODAI DAIOSHŌ
BASHASHITA DAIOSHŌ
FUNYOMITTA DAIOSHŌ
HANNYATARA DAIOSHŌ
BODAIDARUMA DAIOSHŌ
TAISO EKA DAIOSHŌ
KANCHI SŌSAN DAIOSHŌ
DAII DŌSHIN DAIOSHŌ
DAIMAN KONIN DAIOSHŌ
DAIKAN ENŌ DAIOSHŌ
SEIGEN GYŌSHI DAIOSHŌ
SEKITŌ KISEN DAIOSHŌ
YAKUSAN IGEN DAIOSHŌ
UNGAN DONJŌ DAIOSHŌ
TŌZAN RYŌKAI DAIOSHŌ
UNGO DŌYŌ DAIOSHŌ
DŌAN DŌHI DAIOSHŌ
DŌAN KANSHI DAIOSHŌ
RYŌZAN ENKAN DAIOSHŌ
TAIYŌ KYOGEN DAIOSHŌ
TŌSHI GISEI DAIOSHŌ
FUYŌ DŌKAI DAIOSHŌ
TANKA SHIJUN DAIOSHŌ
CHŌRO SEIRYO DAIOSHŌ
TENDŌ SŌKAKU DAIOSHŌ
SETCHŌ CHIKAN DAIOSHŌ
TENDŌ NYOJŌ DAIOSHŌ
EIHEI DŌGEN DAIOSHŌ
KOUN EJŌ DAIOSHŌ
TETTSŪ GIKAI DAIOSHŌ
KEIZAN · JŌKIN · DAIOSHŌ

SANGOKU DENTO REKIDAAI SOSHI
NARABINI SOMON KODO DAIOSHO
MOKUDO TAISEN DAIOSHO

NO TAME ON NI MU KŪ I · HONJITSU [NOMBRE DEL TEMPLO] SĀNZĒN SĒISHŪ
ICHIDŌ NO KOFUKU WO KINĒN SĒN KOTO WO


*


Oració de les Budes i les Matriarques
(Veure a Traduccions)


*


Oració de les Sis Direccions

··· Quan mirem cap a l’Est, per on surt el sol que ens dona cada dia la vida, donem les gràcies pels nostres pares · [gasshó]
Quan mirem cap al Sud, donem les gràcies pels nostres mestres i les nostres mestre · [gasshó]
Quan mirem cap a l’Oest, donem les gràcies per la nostra família · [gasshó]
Quan mirem cap al Nord, donem les gràcies pels nostres amics, els nostres enemics i tots els éssers d’aquest món · [gasshó]
Quan abaixem els ulls, li agraïm a la terra la seva generositat · [gasshó]
Quan alcem els ulls cap al cel, ens adonem que formem part d’un mateix univers · [gasshó]
···


*

SUTRES DE LA VIDA QUOTIDIANA

Nyūyoku no ge 入浴之偈 
Versos pel Bany 

MOKU YOKU SHIN TAI 
TO GAN SHUJŌ 
SHIN JIN MUKU 
NAIGE KO KETSU. 


Senmen no ge 洗面之偈 
Versos per a Rentar-se 

[en agafar el raspall de dents] 
SHUJŪ YŌJI 
TO GAN SHUJŌ 
SHIN TOKU SHO BO 
JINEN SHO JO. 

[en fer servir el raspall de dents] 
SHIN SHAKU YŌJI 
TO GAN SHUJŌ 
TOKU CHO BUKUGE 
ZEISHO BON-NO. 

[en esbandir-se la boca] 
SO SO KUSHI 
TO GAN SHUJŌ 
KO JO HO MON 
KUGYŌ GEDATSU. 

[en rentar-se la cara] 
ISUI SEN MEN 
TO GAN SHUJŌ 
TOKU JO HO MON 
YO MUKU ZEN.


*

Gyōhatsu nenju 行鉢念誦 
Versos del Menjar 
 

Montsui no ge 聞槌之偈 
Versos en Sentir el Senyal de Menjar 

 BUS-SHŌ KABIRA 
JŌ DO MAKADA 
SEP-PŌ HARANA 
NYUMETSU KUCHIRA 


Tenpatsu no ge 展鉢之偈 
Versos per a descobrir els Bols 

NYORAI O RYŌKI 
GAKON TOKU FUTEN  
GANGU IS-SAI SHÛ  
TŌ SAN RIN KU JA KU  


[Només qui dirigeix:]
Nyan nisan po,
ansu inshi,
nyan pin son shu nyan


Jūbutsumyō 十仏名 
Els deu noms dels Budes 

 SHIN JIN PASHIN BIRŪ SHA NO FU 
EN MON HO SHIN RUSHĀ NO FU 
SEN PAI KASHIN SHIKYĀ MU NI FU 
TO RAI ASAN MIRŪ SON FU 
JI HO SAN SHI ISHĪ SHI FU 
DAI JIN MYO HARIN GA KIN 
DAI SHIN BUN JUSU RI BU SA 
DAI JIN FUEN BU SA 
DAIHI KAN SHIIN BU SA 
SHI SON BU SA MO KO SA 
MO KO HO JA HO RO MI 


Sejiki ge 施食偈 
Versos per a l’Oferiment del Menjar 

[Només qui dirigeix, a l’esmorzar]
Shu yu jiri 
nyoi an jin 
kohō buhen 
kyu kin jo ra.

[Només qui dirigeix, al dinar]
Sante rumi 
shifu gisun 
hakai ujin 
fuzun kyun nyo

[Quan els versos precedents han estat cantats, se serveix el menjar]

[Abans de menjar, es canten els següents versos] 


Gokan no ge 五観之偈 
Versos de les Cinc Contemplacions 
[A hakari, posar les mans en zazén]

HITOTSU NI WA, KŌ NO TASHŌ WO HAKARI , 
KANO RAISHO WO HAKARU 
FUTATSU NI WA, ONORE GA TOKUGYŌ NO 
ZENKETSU WO HAKATTE, KU NI ŌZU 
MITSU NI WA, SHIN WO FUSEGI, TOGA WO HANARURU KOTO WA
TONTŌ WO SHŪ TO SU 
YOTSU NI WA, MASA NI RYŌYAKU WO KOTO TO SURU WA 
GYŌKO WO RYŌZEN GA TAME NARI 
ITSUTSU NI WA, JŌDŌ NO TAME NO YUE NI, 
IMA KONO JIKI WO UKU 


Saba ge 生飯偈 
Versos d’Aliment per als esperits 

[Només qui dirigeix, es recita al dinar] 
Jiten kijinshu
gokin suji kyu
suji hen jihō
ishi kijin kyu.


Keihatsu no ge 擎鉢之偈 
Versos d’Aixecar el Bol 

  JO BUN SAN BO 
CHU BUN SHION 
GEKYŪ ROKU DO 
KAI DO KUYŌ 
IK-KU IDAN IS-SAI AKU 
NIKU ISHU IS-SAI ZEN 
SANKU IDO SHOSHU JO 
KAIGU JO BUTSU DO 

[Nota: quan els versos precedents han estat cantats, es comença a menjar. Quan s’acaba, mentre es netegen els bols, es canten els següents versos] 


Sessui no ge 折水之偈 
Versos per a l’Aigua d’Esbandir els Bols 

 GASHI SEN PAS-SUI 
NYO TEN KAN ROMI 
SEYO KIJINSHU 
SHITSU RYO TOKU BO MAN 
ON MAKURA SAI SOWAKA 


Sho sekai bon no ge 処世界梵之偈 
Versos de Puresa Mentre Romanem en el Món 

[Només qui dirigeix]
Shishi kai jiki kun
jiren kafu jashī
shin shin jin cho ihi
kishu rinbu jo son 


*

 
DHARANIS I MANTRES


Daihishin darani 大悲心陀羅尼 
Dharani de la Gran Ment Compassiva 

··· DAIHISHIN DARANI ·

NAMU KARA TAN NO 
TORA YA YA 
NAMU ORI YA 
BORYO KI CHI SHIFU RA YA 
FUJI SATO BO YA 
MOKO SATO BO YA 
MO KO KYA RUNI KYA YA 
· EN 
SA HARA HA E SHU TAN NO TON SHA 
NAMU SHIKI RI TOI MO 
ORI YA 
BORYO KI CHI 
SHIFU RA 
RIN TO BO 
NA MU NO RA 
KIN JI KI RI 
MO KO HO DO 
SHA MI SA BO 
O TO JO SHU BEN 
O SHU IN 
SA BO SA TO 
NO MO BO GYA 
MO HA TE CHO 
TO JI TO 
EN 
O BO RYO KI 
RU GYA CHI 
KYA RA CHI 
I KIRI MO KO 
FUJI SA TO  
SA BO SA BO 
MO RA MO RA 
MO KI MO KI 
RI TO IN KU RYO KU RYO 
KE MO TO RYO TO RYO 
HO JA YA CHI 
MO KO HO JA YA CHI 
TO RA TO RA 
CHIRI NI 
SHIFU RA YA 
SHA RO SHA RO 
MO MO HA MO RA 
HO CHI RI 
I KI I KI 
SHI NO SHI NO 
ORA SAN FURA SHA RI 
HA ZA HA ZAN 
FURA SHA YA 
KU RYO KU RYO 
MO RA KU RYO KU RYO 
KI RI SHA RO SHA RO 
SHI RI SHI RI 
SU RYO SU RYO 
FUJI YA 
FUJI YA 
FUDO YA FUDO YA 
MI CHIRI YA 
· NORA KIN JI 
CHIRI SHUNI NO 
HOYA MONO 
SOMO KO 
SHIDO YA 
SOMO KO 
MOKO SHIDO YA 
SOMO KO 
SHIDO YU KI 
SHIFU RA YA 
SOMO KO 
· NORA KIN JI 
SOMO KO 
MO RA NO RA SOMO KO 
SHIRA SU OMO GYA YA 
SO MO KO 
SOBO MOKO SHIDO YA 
SOMO KO 
SHAKI RA OSHI DO YA 
SOMO KO 
HODO MOGYA SHIDO YA 
SOMO KO 
NORA KIN JI HA GYARA YA 
SOMO KO 
MO HORI SHIN GYARA YA SOMO KO
NAMU KARA TAN NO TORA YA YA
· NAMU ORI YA
BORYO KI CHI
SHIFU RA YA
SOMO KO
· SHITE DO MODORA
HODO YA
SO MO KO
 

*
 
Shōsai shu 消災呪 
Dharani per a la Prevenció dels Mals 

NO MO SAN MAN DA 
MOTO NAN 
OHA RA CHI KOTO SHA 
SONO NAN · TO JI TO EN 
GYA GYA 
GYA KI GYA KI 
UN NUN 
SHIFU RA SHIFU RA 
HARA SHIFU RA HARA SHIFU RA 
CHISHU SA CHISHU SA 
CHISHU · RI CHISHU RI 
SOWA JA SOWA JA 
· SEN CHI GYA 
SHIRI EI SO MO KO.


*


MANTRES


BUDA SHAKYAMUNI

TAYATHA, OM
MUNI MUNI
MAHA MUNA YE
SOHA


AVALOKITESHVARA
Bodhisattva de la Compassió (jp. Kannon)

OM
MANI PADME
HUM


TARA
Protectora del Tibet. 
Ajuda a superar els obstacles

OM 
TARE TUTTARE 
TURE SOHA
 

SUTRA DEL COR
El mantra per anar més enllà de més enllà

OM GATE GATE
PARAGATE PARASAMGATE 
BODHI SVAHA


  MAÑJUSHRI
Bodhisattva de la Saviesa (jp. Monju)

OM
A RA PAT SA
NA DHI


AMITHABA
Buda de la Vida Infinita
(jp. Amida)

NAMU
AMIDA BUTSU


LOTUS
La més alta Puresa

NAM 
MYŌHŌ RENGE KYŌ

TRADUCCIONS

CANT DE SUTRES DE ZAZÉN


Sutra de la Perfecció de la Gran Saviesa (també dit Sutra del Cor)
Maka Hannya Haramita Shingyô 摩訶般若波羅蜜多心経 

···▲ Sutra del Cor de la Perfecció de la Gran Saviesa ·

El bodhisattva Avalokiteshvara, amb la profunda pràctica de la Perfecció de la Gran Saviesa, observa amb claredat · que els fenòmens de la ment i de les formes són buits i que adonar-se d’això alleuja de tot sofriment. 

Oh, Shariputra! Els fenòmens no són diferents del Buit. El buit no és diferent dels fenòmens. Els fenòmens són el buit, el buit són els fenòmens. Les sensacions, les percepcions, les formes i la consciència són també el buit. 

Oh, Shariputra! Tots els dharmes estan marcats pel buit. No hi ha naixement ni mort. No hi ha puresa ni impuresa. No hi ha creixement ni disminució. No hi ha formes, ni sensacions, ni formacions de la ment, ni consciències. No hi ha ulls, ni orelles, ni nas, ni llengua, ni cos, ni ment. No hi ha visió, ni so, ni olor, ni sabor, ni tacte, ni pensament. No hi ha consciència visual, ni consciència auditiva, ni consciència olfactiva, ni consciència gustativa, ni consciència tàctil, ni consciència de la ment. No hi ha ignorància, ni extinció de la ignorància. No hi ha vellesa ni mort, ni extinció de la vellesa i de la mort. No hi ha sofriment, ni causa ni cessació, ni Camí que posi fi al sofriment. No hi ha saviesa ni guany. 

Sense res a obtenir, el bodhisattva assoleix la Perfecció de la Gran Saviesa  i, per tant, la ment és sense obstacles. I sense obstacles no hi ha por. Així és com s'allibera de les il·lusions i assoleix el Nirvana. 

Tots els Budes del passat, del present i del futur depenen de la Perfecció de la Gran Saviesa  i és a través d’ella que han assolit el sense igual, complet i perfecte Despertar. Per tant, el mantra de la Perfecció de la Gran Saviesa és el mantra brillant i insuperable que extingeix tot sofriment. Aquesta és la gran veritat, sense error. Així, proclamem el mantra de la Perfecció de la Gran Saviesa, el mantra que diu: 

Aneu! Aneu!
Aneu junts! · Aneu junts més Enllà! ·
Fins a la gran il·luminació


Els Quatre Grans Vots 
Shigu seigan mon 四弘誓願文 

Per innombrables que siguin els éssers, faig vot de salvar-los a tots ·
Per nombroses que siguin les il·lusions, faig vot de vèncer-les totes ·
Per nombroses que siguin les ensenyances del Dharma, faig vot d'adquirir-les totes ·
Per perfecta que sigui la Via del Buda, faig vot per la seva realització.Transferència de mèrit per a la realització de tots els éssers (MATÍ)
Ekô 回向

En el nom dels Tres Tresors, el Buda, el Dharma i la Sangha, amb un esperit profund i respectuós, desitjo participar amb atenció a aquesta cerimònia.

Hem recitat el Sutra del Hannya Shingyō i hem pronunciat els mèrits dels noms dels tres grans invisibles. ▲ Al gran mestre Bodhidharma, instruït pel nostre molt gran i venerat mestre, el Buda Shakyamuni; al fundador dels fonaments del Zen, Eihei Dōgen, al gran mestre Keizan Jōkin i als mestres de la nostra línia directa, en particular als nostres molt estimats i grans mestres: el mestre Somon Kodo i el mestre Mokudo Taisen.

I sobretot, · amb tots els mèrits d'aquests grans mestres, prego amb totes les meves forces i amb el meu esperit davant els meus deixebles i tots els participants purs d'aquest [NOM DEL TEMPLE] per desitjar-vos bona fortuna.

I per a aquesta realització em prosterno a terra com a lliurament del meu esperit i del meu cos.Transferència Universal de Mèrit (TARDA)
Fuekô 普回向 

Que aquest mèrit s’estengui per tot arreu i a tothom, i que juntament amb tots els éssers puguem realitzar el Camí del BudaTots els Budes de les Deu Direccions i els Tres Temps
Ji Ho San Shi 十方三世

· A tots els Budes del passat, del present i del futur de les deu direccions.
· A tots els Bodhisattvas i Patriarques.
· Al Sutra de la Gran Saviesa, que ensenya anar més enllà  


***


CANTS DE PRESA DE REFUGI


Salutació al Buda
Vandanâ 

Dono homenatge al Gran Beneït, 
al Perfecte, al completament Il·luminat


Els Tres Refugis
Tisarana

Prenc refugi en el Buda
Prenc Refugi en el Dharma
Prenc refugi en la Sangha

Per segona vegada, prenc refugi en el Buda
Per segona vegada, prenc Refugi en el Dharma
Per segona vegada, prenc refugi en la Sangha

Per tercera vegada, prenc refugi en el Buda
Per tercera vegada, prenc Refugi en el Dharma
Per tercera vegada, prenc refugi en la Sangha


Cinc Preceptes
Pañcasîlâni 

Prenc el precepte d'abstenir de llevar cap vida
Prenc el precepte d’abstenir de prendre el que no sigui donat lliurement
Prenc el precepte d’abstenir-me de mala conducta sexual
Prenc el precepte d'abstenir-me de mentir
Prenc el precepte de abstenir-me de substàncies intoxicants

Em comprometo a complir aquests Cinc Preceptes


Dedicació de Mèrits

Que aquesta pràctica ens ajudi en la consecució del coneixement del Camí i dels seus fruits

Esforcem-nos amb diligència, i així sigui! 


***


CANTS PER A ALTRES OCASIONS


Versos del Kesa 
Takkesa ge 搭袈裟偈 

Que n’és de gran el mantell de l'alliberament!
És com un camp il·limitat de mèrit.
Cenyir-nos-el és l’Ensenyança del Buda,
i amb ell alliberem tots els éssers vivents.


*

Ghata de les Nou Qualitats del Buda
Buddha Vandana (Itipiso khata)

Honorem el Beneït, el Sant,
l’enterament Il·luminat,
el Perfecte en visió clara i conducta virtuosa,
l’Així Vingut,
la Llum del Món,
l’Incomparable Mestre Suprem de Déus i Humans,
l’Il·luminat i el Beneït


*

Que sigueu per sempre beneïts
Bhavantû sabba mangalam

Que sigueu per sempre beneïts,
que els devas us protegeixin.
Pel poder de tots els Budes, 
que sigueu per sempre protegits.

Que sigueu per sempre beneïts,
que els devas us protegeixin.
Pel poder del Dharma, 
que sigueu per sempre protegits.

Que sigueu per sempre beneïts,
que els devas us protegeixin.
Pel poder de la Sangha, 
que sigueu per sempre protegits.


 *

Els Cinquanta Set Budes o Oració dels Budes i els Patriarques
Gojûshichi butsu 五十七仏 

Supliquem humilment la vostra veritable compassió i il·luminació.
Havent recitat els cants precedents, dediquem aquest servei a les successives generacions de budes i patriarques que ens han transmès la flama, a fi que els puguem tornar les seves compassives benediccions:

 
Gran Mestre Buda Vipashyin
Gran Mestre Buda Shikhin
Gran Mestre Buda Vishvabhu
Gran Mestre Buda Krakucchanda
Gran Mestre Buda Kanakamuni
Gran Mestre Buda Kashyapa
Gran Mestre Buda Shakyamuni
Gran Mestre Mahakashyapa
Gran Mestre Ananda
Gran Mestre Shanavasa
Gran Mestre Upagupta
Gran Mestre Dhritaka
Gran Mestre Miccaka
Gran Mestre Vasumitra
Gran Mestre Buddhanandi
Gran Mestre Buddhamitra
Gran Mestre Parshva
Gran Mestre Punyayashas
Gran Mestre Ashvaghosna
Gran Mestre Kapimala
Gran Mestre Nagarjuna
Gran Mestre Kanadeva
Gran Mestre Rahukata
Gran Mestre Sanghanandi
Gran Mestre Gayashata
Gran Mestre Kumarata
Gran Mestre Jayata
Gran Mestre Vasubandhu
Gran Mestre Manorhita
Grans Mestres Haklenayashas
Gran Mestre Simha Bhikshu
Gran Mestre Basiasita
Gran Mestre Punyamitra
Gran Mestre Prajnatara
Gran Mestre Bodhidharma
Gran Mestre de Dazu Huike
Gran Mestre Jianzhi Sengcan
Gran Mestre Dayi Daoxin
Gran Mestre Daman Hongren
Gran Mestre Dajian Huineng
Gran Mestre Qingyuan Xingsi
Gran Mestre Shitou Xiqian
Gran Mestre Yaoshan Weiyan
Gran Mestre Yunyan Tansheng
Gran Mestre Dongshan Liangjie
Gran Mestre Yunju Daoying
Gran Mestre Tongan Daopi
Gran Mestre Tongan Guanzhi
Gran Mestre Liangshan Yuanguan
Gran Mestre Dayang Jingxuan
Gran Mestre Touzi Yiqing
Gran Mestre Furong Daokai
Gran Mestre Danxia Zichun
Gran Mestre Changlu Qingliao
Gran Mestre Tiantong Zongjue
Gran Mestre Xuedou Zhijian
Gran Mestre Tiantong Rujing
Gran Mestre Eihei Dōgen
Gran Mestre Koun Ejō
Gran Mestre Tettsū Gikai
Gran Mestre · Keizan · Jōkin

 

I als mestres de la nostra línia directa, en particular als nostres molt estimats i grans mestres: el mestre Somon Kodo i el mestre Mokudo Taisen.
I sobretot, amb tots els mèrits d'aquests grans mestres, prego amb totes les meves forces i amb tot el meu esperit alçat davant els meus deixebles i tots els participants purs d'aquest Dojo Nalanda per desitjar-vos bona fortuna.
I per a aquesta realització em prosterno a terra com a lliurament del meu esperit i del meu cos.


*

Oració de les Budes i les Matriarques [*]

Supliquem humilment la vostra veritable compassió i il·luminació. Havent recitat els cants precedents, dediquem aquest servei a les successives generacions de budes i matriarques que ens han transmès la flama, a fi que les hi puguem tornar les seves compassives benediccions:

 
Gran Mestra Buda Buddhalochana 
Gran Mestra Buda Mamaki 
Gran Mestra Buda Samayatara
Gran Mestra Buda Pandaravasini 
Gran Mestra Buda Dhatvishvari
Gran Mestre Buda Buda Shakyamuni
Gran Mestra Mahamaya 
Gran Mestra Mahapajapati Gotami 
Gran Mestra Patacara 
Gran Mestra Bhadda Kundalakesa 
Gran Mestra Sanghamitta 
Gran Mestra Prajñatara 
Gran Mestra Zōngzhi 
Gran Mestra Zenshin-ni 
Gran Mestra Zenzo-ni 
Gran Mestra Ezen-ni 
Gran Mestra Komyo 
Gran Mestra Wujin Cang 
Gran Mestra Lingzhao 
Gran Mestra Ling Xingpo 
Gran Mestra Liu Tiemo 
Gran Mestra Moshan Liaoran 
Gran Mestra Miaoxin 
Gran Mestra Daoshen 
Gran Mestra Huiguang 
Gran Mestra Gongshi Daoren 
Gran Mestra Yu Daopo 
Gran Mestra Huiwen 
Gran Mestra Wenzhao 
Gran Mestra Miaocong 
Gran Mestra Miaodao 
Gran Mestra Ryonen
Gran Mestra Egi 
Gran Mestra Joa 
Gran Mestra Mugai Nyodai 
Gran Mestra Kakuzan Shido-ni 
Gran Mestra Mokufu Sonin 
Gran Mestra Kinto Ekyu 
Gran Mestra Soitsu 
Gran Mestra Eshun 
Gran Mestra Soshin
Gran Mestra Qiyuan Xinggang 
Gran Mestra Ryōnen Gensō 
Gran Mestra Fukuda Chiyoni 
Gran Mestra Satsu 
Gran Mestra Ohashi 
Gran Mestra Myotei 
Gran Mestra Teijitsu 
Gran Mestra Ōtagaki Rengetsu 
Gran Mestra Mizuno Jorin
Gran Mestra Hori Mitsujo
Gran Mestra Ando Dokai
Gran Mestra Yamaguchi Kokan
Gran Mestra Nagazawa Sozen
Gran Mestra Kojima Kendo
Gran Mestra Taniguchi Setsudo
Gran Mestra Aoyama Shundo
 

I a totes les mestres no conegudes aquí no esmentades, i també als mestres de la nostra línia directa, en particular el Gran Mestre Eihei Dōgen, el Gran Mestre Keizan Jōkin, el mestre Somon Kodo i el mestre Mokudo Taisen.
Amb tots els mèrits · d’aquestes grans mestres i de la resta d’avantpassades, els noms de les quals han estat oblidades o deixades d’esmentar, · prego amb totes les meves forces i amb el meu esperit davant vosaltres, deixebles i participants purs d'aquest [NOM DEL TEMPLE], per a desitjar-vos bona fortuna.
Per a la realització d’aquest propòsit, em prosterno a terra com a lliurament a tots vosaltres del meu cos i del meu esperit.

[En favor del reconeixement a l'important paper de la dona dins el budisme, i com ja han fet altres centres budistes de diversos països, el Centre Zen Nalanda ha confeccionat aquesta llista de dones vinculades a la tradició Zen i de les que consta que han estat grans mestres per a que puguin cantades i recordades per tothom]***


SUTRES DE LA VIDA QUOTIDIANA


Versos pel Bany 
Nyûyoku no ge 入浴之偈 

Banyant el cos,
que tots els éssers vius
siguin nets de cos i ment,
purs i brillants, per dins i per fora.


Versos per a Rentar-se 
Senmen no ge 洗面之偈 

[en agafar el raspall de dents]
Sostenint el raspall de dents,
que tots els éssers vius
assoleixin el veritable Dharma,
i esdevinguin naturalment purs i nets. 

[en raspallar-se les dents]
Raspallant-me les dents pel matí,
em comprometo amb tots els éssers
a tenir cura d’unes dents amb les quals mossegar totes les afliccions.

[en esbandir-se la boca]
En esbandir-me la boca,
que tots els éssers vius
s’acostin a la porta del Dharma pur
i assoleixin l'alliberament.

[en rentar-se la cara]
En rentar-me la cara,
em comprometo amb tots els éssers
a arribar a la porta Dharma pur
i a estar sempre sense màcula.


*


Versos del Menjar 
Gyôhatsu nenju 行鉢念誦 


Versos en Sentir el Senyal per Menjar
Montsui no ge 聞槌之偈

 Buda va néixer a Kapilavastu. 
Va despertar a Magadha. 
Va ensenyar a Varanasi. 
Va entrar al Nirvana a Kushinagara. 


Versos per descobrir els Bols
Tenpatsu no ge 展鉢之偈

Ara descobrim els bols del Tathāgata. 
Que puguem, juntament amb tots els éssers, 
adonar-nos de la vacuïtat de les tres rodes: donar, rebre i oferir. 


[Només qui dirigeix:]
Amb els Tres Tresors
verifiquem la nostra comprensió.
Encomanant-nos a la Sangha,
recordem:

Els Deu noms del Buda
Jûbutsumyô 十仏名

 el Buda Vairocana Buda, pur Dharmakaya; 
el Buda Locana, complet Sambhogakaya; 
el Buda Shakyamuni, miríade de Nirmanakaya; 
el Buda Maitreya, que naixerà en el futur; 
a tots els budes en tot lloc i temps; 
el Lotus del Meravellós Dharma, sutra Mahayana. 
El bodhisattva Mañjushri, de gran saviesa; 
el bodhisattva Samantabhadra, l’incansable; 
el bodhisattva Avalokiteshvara, de la gran compassió; 
a tots els grans honrats, els bodhisattvas i els mahasattvas; 
a la Perfecció de la Gran Saviesa que va Més Enllà. 


Versos per a l’Oferiment del Menjar [a l’esmorzar]
Sejiki ge 施食偈

[Només qui dirigeix:]
Aquest menjar del matí amb deu beneficis
ens nodreix en la nostra pràctica.
Les seves recompenses són il·limitades,
satisfent-nos fàcilment i joiosament.


Versos per a l’Oferiment del Menjar [al dinar]
Sejiki ge 施食偈

[Només qui dirigeix:]
Les Tres Virtuts i els Sis Sabors d'aquest menjar 
s'ofereixen al Buda i a la Sangha. 
Que tots els éssers sensibles de l'univers
siguin igualment nodrits. 

[Nota: quan els versos precedents han estat cantats, se serveix el menjar. Abans de menjar, es canten els següents versos]


Versos de les Cinc Contemplacions
Gokan no ge 五観之偈

Considerem l'esforç que ha comportat elaborar aquest aliment
i considerem la manera com ha arribat a nosaltres. 
Reflexionem sobre la nostra virtut i la nostra pràctica, 
i si som dignes d'aquest oferiment. 
Considerem la cobdícia com un obstacle a la llibertat de la ment. 
Considerem que aquest menjar és com a una medicina per mantenir la vida. 
Pel bé de la il·luminació rebem, doncs, ara aquest aliment. 


Versos d’Aliment per als esperits [només en el dinar]
Saba ge 生 飯偈

[Només qui dirigeix:]
Oh esperits, us fem ara ofrena d'aquest aliment,
per a tots vosaltres en les deu direccions.


Versos d’Aixecar el Bol
Keihatsu no ge 擎鉢之偈

 Primer, això és per als Tres Tresors; 
després, per als quatre benefactors; 
i per últim per als éssers dels Sis Mons. 
Per a que tots siguin alimentats per igual. 
La primera cullerada és per a tallar el mal. 
La segona, per a practicar el bé. 
La tercera, per a ajudar a tots els éssers. 
Junts seguirem la Via del Buda. 

[Nota: quan els versos anteriors s'han cantat, es comença a menjar. En acabat, mentre es renten els bols, es canta el següent]


Versos per a l’Aigua d’Esbandir
Sessui no ge 折水之偈

 L’aigua amb que rentem els nostres bols 
sap a ambrosia. 
La oferim a tots els esperits, 
per a que siguin satisfets. 
On ma ku ra sai so wa ka. 


Versos de Puresa Mentre Romanem en el Món
Sho sekai bon no ge 処世界梵之偈

[Només qui dirigeix:]
Romanem en aquest món efímer
com el lotus dins l'aigua fangosa.
Però la ment és pura i va més enllà.
Per tant ens prosternem davant el Buda.


***

DHARANIS I MANTRES


Dharani de la Gran Ment Compassiva 
Daihishin darani 大悲心陀羅尼 


···▲Dharani de la Gran Ment Compassiva ·

Prenc refugi en els Tres Tresors: Buda, Dharma i Sangha!
Prenc refugi en Avalokiteshvara, el Gran Bodhisattva de la Compassió!
Prenc refugi en qui allunya tot sofriment i temença! ·
Havent pregat al Bodhisattva Avalokiteshvara, recitem ara aquest gloriós dharani que purifica i satisfà els desitjos de tots els éssers.
Honrem al Gran Bodhisattva que encarna el Trikaya, posseïdor de la saviesa transcendent.
Honrem al Gran Bodhisattva que salva tots els éssers sense que es taqui la seva ment.
Honrem al Gran Bodhisattva de la més gran saviesa i més completa, lliure de tota màcula.
Honrem al Gran Bodhisattva compromès en revelar la puresa fonamental a tots els éssers.
Salvi al Gran Bodhisattva que elimina els tres perniciosos verins: l'avarícia, la ira i la ignorància.
De pressa! De pressa! Vine! Acudeix, aquí!
L'alegria ja sorgeix en nosaltres.
Ajuda'ns a entrar al regne de la Gran Realització. ·
Bodhisattva Avalokiteshvara, Bodhisattva de la Compassió, guia'ns cap a la nostra salvació espiritual.
Fins consumar la Il·luminació completa!
Així, havent proclamat la llibertat i la compassió de la ment d’Avalokiteshvara, ·
havent purificat la nostra ment i el nostre cos,
havent esdevingut valents com lleons,
havent-nos identificat amb tots els éssers,
havent assolit la Roda del Dharma i la Flor del Lotus, podrem salvar a tots els éssers que sofreixen.
Que la saviesa de la natura misteriosa d’ Avalokiteshvara perduri eternament.
Prenc refugi en els Tres Tresors: Buda, Dharma i Sangha! ·
Prenc refugi en Avalokiteshvara, el Gran Bodhisattva de la Compassió! ·
Que aquest dharani sigui beneficiós. Honrem-lo!


***


ALTRES SUTRES

 

Sutra de l’Amor Il·limitat [o de la Bondat Amorosa]
Karanîyamettâ Sutta

Qui cerca el seu bé i desitja aconseguir un estat de pau s’ha de posar a fer-ho. Ha de ser honrat, perfectament honest, obedient, amable i humil.

Content, de bon conformar, amb poques obligacions, un mitjà de vida clar, controlant els sentits, discret, prudent i no aferrat amb ànsia a la família.

No ha de cometre el més petit mal que gent assenyada li pugui censurar, procurant que tots els éssers siguin feliços i segurs, i que les seves ments siguin sanes.

Sigui quin sigui l’ésser viu: feble o fort, llarg o curt, gros o mitjà, petit o gran, visible o invisible, dels que viuen lluny o a prop, dels que han nascut o dels encara han de néixer, que tots els éssers, sense excepció, tots puguin ser feliços!

Que no enganyi ni menyspreï ningú enlloc. Sense ira ni mala intenció, i que no desitgi fer cap mal als altres.

Que actuï com una mare protegiria al seu propi fill, fins i tot amb risc de la pròpia vida, i generi un cor sense límits envers tots els éssers.

Que deixi que els seus pensaments d'amor il·limitat impregnin tot el món: a dalt, a baix i als costats, sense cap mena d'obstrucció, sense odi, sense cap prejudici. Tant si s'atura o camina, com si s'asseu o jau al llit, que sempre es mantingui despert, exercitant l'atenció plena. Aquesta, diuen, és la conducta més alta.

No caient en l'error, essent virtuós i dotat de perspicàcia, i abandonant l'aferrament al desig dels sentits, segurament no naixerà de nou en un ventre.
 

*


SUTRA DELS KALAMES

Això és el que el Buda va dir als Kalames:

"No us cregueu una cosa només perquè en corri el rumor.
No accepteu les tradicions perquè siguin antigues, i hagin estat transmeses a través de moltes generacions.
No us cregueu una cosa perquè es comenti o perquè la gent en parli molt.
No us ho cregueu simplement perquè compti amb el suport del testimoni escrit d'un antic savi.
Mai no us cregueu una cosa perquè l'opinió estigui a favor seu, o que el costum de molts anys us inclini a prendre-ho com a cert.
No us cregueu qualsevol cosa basada en la mera autoritat dels vostres mestres o sacerdots.
Sotmeteu qualsevol cosa a la vostra pròpia experiència.
I, si després d'una acurada comprovació, això està d'acord amb la vostra raó, i és conduent al vostre propi benestar i prosperitat, així com al dels altres éssers vius, llavors, accepteu-ho com a veritat i ordeneu la vostra vida en conseqüència".


*


DARRERES PARAULES DEL BUDA

Això va dir el Buda: 

"Sigueu llum de vosaltres mateixos.
Sigueu el vostre propi refugi. 
No acudiu a cap refugi exterior. 
Aferreu-vos a la Veritat com si fos una llum.
Aferreu-vos a la Veritat com a refugi. 
No busqueu refugi en ningú més que en vosaltres mateixos.
I ara o després de la meva mort, aquells que siguin llum d’ells mateixos, que cerquin la Veritat i no busquin refugi excepte en ells mateixos, 
seran els que d’entre els meus Monjos aconseguiran la més alta dignitat. 
Però heu d'estar decidits a aprendre".